Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 07 2016

9532 9c7c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaantonim antonim
5759 a710
Łza niech posoli zimnioka ;___;
Reposted frompolaczetto polaczetto viaantonim antonim

December 06 2016

Reposted frompjoter pjoter viakartoNik kartoNik
0405 3a7c
Reposted fromfungi fungi viahejkobieto hejkobieto
Mówienie ludziom „nie” jest wspaniałą rzeczą, jest to część przebudzenia. I zrozum, to nie jest egoizm. Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem, które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze. To jest egoizm. Żyć swoim życiem nie jest egoizmem.
— Anthony de Mello
Reposted frompjoter pjoter viakartoNik kartoNik
8775 2725
Reposted frommyshirt myshirt vialilia lilia

December 05 2016


Simply Delicious Shower Thoughts with Cookie Monster

December 04 2016

Reposted frombluuu bluuu viabarmleczny barmleczny
4367 270a 500

amillionbillionmiles:

Always ❤️🍰

Reposted fromequineribbon equineribbon viacytaty cytaty
9725 5340 500
Reposted frompsychob psychob viahejkobieto hejkobieto

December 03 2016

3186 9110 500
gdzie ci papieże, prawdziwi tacy?

November 27 2016

1427 279c
Ah this one is so true
Reposted fromsmacznazupka smacznazupka viarabarbarowy rabarbarowy

TAKEEEEEEEE

ONNNNNNNN

MEEEEEEEE

TAKE ON ME

TAKEEEEEEEE

MEEEEEEEE

ONNNNNNNN

TAKE ON ME

I’LLLLLLLLL

BEEEEEEEE

GONEEEEEEEE

IN A DAY OR

TWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

Reposted fromlmn lmn viaoopsiak oopsiak

November 24 2016

2761 38b2 500
Reposted fromkelu kelu viakartoNik kartoNik
Reposted fromFlau Flau viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl