Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 15 2018

8342 dfc8 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch viaZircon Zircon
4312 13e3 500
Reposted fromszatatan szatatan viairmelin irmelin

February 14 2018

9654 df59 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon

February 12 2018

8239 2942 500
ranisz
Reposted frommysoul mysoul viairmelin irmelin

February 02 2018

5706 34cf
czeska fotografia jak zwykle w formie <3
Reposted fromyanek yanek viachorera chorera
0812 6509 500
Reposted fromtfu tfu viakwasmilosz kwasmilosz
2103 5714 500
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viadobby dobby
4465 badb 500
Reposted fromiznj iznj viairmelin irmelin

January 30 2018

1488 ee73
Reposted fromsoupdujour soupdujour viairmelin irmelin
1355 7309
Reposted frompunisher punisher viacoolekuh coolekuh

January 06 2018

Irkuck - Moskwa 

Samolot Irkuck - Moskwa. Startuje z Irkucka o 8:00 rano i dolatuje do Moskwy o tej samej godzinie - 8:00 rano tego samego dnia. Akurat jest to moment, gdy wschodzi słońce, więc leci się cały czas o świcie. Trwa się w jednej chwili, w wielkim spokojnym, rozległym jak Syberia Teraz. 
To powinien być czas na spowiedź z całego życia. Czas płynie wewnątrz samolotu, ale nie przecieka na zewnątrz. 

— "Bieguni" Olga Tokarczuk
Reposted bythenatuss thenatuss
7231 6b58 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon
6929 a169 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viaantonim antonim

December 21 2017

4738 29a5 500
Reposted frommessinhead messinhead viareloveution reloveution
2746 58fd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viareloveution reloveution
6144 f58b
Reposted fromdatfeel datfeel viaZircon Zircon

November 20 2017

7110 098c 500
Reposted fromdziecko dziecko viav2px v2px
3258 3c41 500
Reposted fromqb qb viasober sober
6594 0160
Reposted frommyego myego viahidingtonight hidingtonight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl