Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2016

9823 2317 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viahesiamela hesiamela
9197 4731 500
Reposted fromfascinated fascinated viahesiamela hesiamela
3497 7852 500
Reposted fromoiv13 oiv13 viarabarbarowy rabarbarowy
7439 1f02
Reposted fromdelain delain viakociolek kociolek

October 24 2016

4706 a4f3 500
Reposted fromveryrude veryrude viappiotrus ppiotrus
1452 ce05
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus viathenatuss thenatuss

October 23 2016

2423 7cf3 500
0666 d552 500
świetlicki.
Reposted fromrol rol viareloveution reloveution
7451 4af3 500
Reposted fromsecretoflife secretoflife viareloveution reloveution

October 22 2016

1929 61d6 500
Reposted fromfungi fungi viakartoNik kartoNik
Życie jest zabawne, prawda? Kiedy już myślisz, że wszystko sobie poukładałeś, kiedy zaczynasz snuć plany i cieszyć się tym, że nareszcie wiesz, w którym kierunku zmierzasz, ścieżki stają się kręte, drogowskazy znikają, wiatr zaczyna wiać we wszystkie strony świata, północ staje się południem, wschód zachodem i kompletnie się gubisz. Tak łatwo jest się zgubić. 
— Cecelia Ahern

October 20 2016

6451 e1ce
Reposted fromallnight allnight viaLazhward Lazhward

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czem pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czem ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.

— Tuwim
Reposted fromBeatingheart Beatingheart viaLazhward Lazhward
5599 0a9f
Pawlikowska - Jasnorzewska
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin

October 18 2016

9096 ae73
Reposted fromSowaSowa SowaSowa viafourstrings fourstrings
6455 ca39
Reposted fromParadies Paradies viarabarbarowy rabarbarowy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl