Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

2680 727b 500
Reposted fromfungi fungi viapankamien pankamien
9881 1395
Reposted fromkarahippie karahippie viabarock barock
7375 718e 500
Reposted fromkrainakredek krainakredek viathenatuss thenatuss

November 07 2018

2119 b437 500
Reposted fromczajnikq czajnikq viacoolekuh coolekuh
0305 9015 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaantonim antonim
8587 de67
Reposted fromzciach zciach viaantonim antonim
6190 cdf9 500
Reposted fromHanoi Hanoi viairmelin irmelin
8731 b186
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
1180 f87b 500
Reposted fromczinok czinok viaantonim antonim
9972 41c8
Reposted fromrubinek rubinek viaantonim antonim
5534 c48d 500
pan Pakalu mnie rozumie.

17horror:

When you realise that you have to grow up

Reposted fromtosiaa tosiaa viapoppyseed poppyseed

November 05 2018

Julian Tuwim - Inne

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz:
Że jestem smutny nie dlatego
(Dla czegokolwiek
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego,
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz.
Reposted frompanpancerny panpancerny viapoppyseed poppyseed

November 04 2018

2679 beca 500
Reposted fromyveee yveee viatoganja toganja
9573 0c0f
Wrocław - miasto spotkań
Reposted fromuncuts uncuts viaiblameyou iblameyou
5293 458f
Reposted fromxanth xanth viappiotrus ppiotrus
7299 0d08
Reposted fromGIFer GIFer viacoolekuh coolekuh
7019 587c
Reposted fromkarahippie karahippie vianoticeable noticeable
7910 0490 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viakwasmilosz kwasmilosz
Reposted fromFlau Flau viagogullo77 gogullo77
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl