Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2019

8319 a780 500
Reposted fromtotal1ty total1ty viasober sober

November 10 2019

1604 a3f2 500
Reposted fromsugarvenom sugarvenom vianowaczi nowaczi
8279 6dee 500
Reposted fromkwasmilosz kwasmilosz viabarszczowa barszczowa

November 09 2019

8314 a4ee 500
Reposted fromzciach zciach vianiggertits niggertits
4916 91fd 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viabarszczowa barszczowa

November 08 2019

1536 2ad6 500
Reposted fromamphetamine amphetamine viabarszczowa barszczowa
1432 667e
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaiblameyou iblameyou

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana viaQlka Qlka
6568 e378 500
Reposted fromsober sober viabarszczowa barszczowa

November 04 2019

3308 9bba 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaedhell edhell

November 03 2019

Reposted fromtgs tgs viasober sober

November 02 2019

5942 b298
Reposted fromsavatage savatage viasober sober

November 01 2019

6239 508c 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viapiehus piehus
1453 374f 500
Reposted fromwyczes wyczes viatickimicki tickimicki
6893 24f5 500
Reposted fromzciach zciach viaeyot eyot
9260 5447 500
Reposted fromzciach zciach viaolls503 olls503

October 31 2019

4587 362a 500
Reposted fromoll oll viaZircon Zircon
8334 ea62 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viahesiamela hesiamela
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl