Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

4099 819d 500
Reposted fromtfu tfu viagogullo77 gogullo77
9105 32e6
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viagogullo77 gogullo77

August 16 2018

8676 f36b
Reposted fromteijakool teijakool viaantonim antonim
4160 41df 500
Reposted fromtfu tfu viaZircon Zircon

August 03 2018

7222 00bf 500
Reposted from4777727772 4777727772 viabarock barock

August 02 2018

3520 a459 500

July 24 2018

5236 ddb0 500
Reposted fromtfu tfu viappiotrus ppiotrus
Reposted fromFlau Flau viaZircon Zircon

July 23 2018

3449 62a8 500
Reposted fromZircon Zircon
6138 42b8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadrunkwhipster drunkwhipster
Na początku będzie bolało. Będzie Cię parzyć. Będą koszmary. Będzie tęsknota. Będzie złość. Będą łzy. Pozwól sobie na to. Zadbaj o siebie. Nie ponaglaj. Nie poganiaj czasu. Obiecuję, że któregoś dnia otworzysz oczy i uświadomisz sobie, że zasługujesz na więcej. Uzmysłowisz sobie, że to nie miłość. Przestaniesz go idealizować. Postawisz na siebie. Przypomnisz sobie jakie masz marzenia. Dasz sobie szansę na życie. I on nagle zniknie. Może nie od razu, może nie tego samego dnia, ale będzie się zacierał. Będzie wygasał. I stanie się cud. Odzyskasz miłość do samej siebie.
— N. Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
8136 cae5 500
Reposted fromidiod idiod viainajaa inajaa
6094 2b70 500

July 20 2018

July 14 2018

5240 bf4c
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viairmelin irmelin
6564 e06d 500
Reposted fromwez-wyjdz wez-wyjdz viaZircon Zircon
7154 33f6
Reposted fromMLKtoSCL MLKtoSCL viaZircon Zircon
Reposted fromtojika4 tojika4 viaZircon Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl