Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 19 2016

Dlaczego zakładamy, że wszelkie związki prowadzą do ustatkowania się? Poczekaj na kogoś, kto nie pozwoli, żeby życie Ci uciekło, kto rzuci Ci wyzwanie i cierpliwie poprowadzi poprzez Twoje marzenia. Kogoś spontanicznego, z kim możesz się zatracić w tym świecie. Związek z odpowiednią osobą to wolność, a nie ograniczenie.
— Beau Taplin
Reposted fromlovvie lovvie viaStonerr Stonerr

September 18 2016fall animated gif
food animated gif
fall animated gif
fashion animated gif

cat animated gif

running animated gif
Reposted fromconchiglia conchiglia viaantonim antonim
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
7596 cc71 500
Nigdy nie siada się przy drzwiach.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today viairmelin irmelin

September 09 2016

4973 2bfd
Reposted fromkarmacoma karmacoma viashakeme shakeme

September 08 2016

0527 7ec1 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaespere espere
7508 5ef9 500
Reposted fromfungi fungi viaxann xann
0686 1697
Reposted fromzciach zciach viaRedHeadCath RedHeadCath

September 06 2016

Wiersz z banełem w środku
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki
bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromallay allay viaStonerr Stonerr
7724 6882
vk.com
Reposted fromshakeme shakeme
9725 18a3 500
Reposted fromAmericanlover Americanlover viakotdziwok kotdziwok
6017 e904
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianoticeable noticeable
0481 124d
Reposted fromlove-autumn love-autumn vianoticeable noticeable
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin

September 04 2016

WOMBAT
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viazscorp zscorp
6891 4c53 500
Reposted fromdziewczynaa dziewczynaa viafadenb fadenb
Reposted fromkelu kelu viappiotrus ppiotrus
9140 8dd3 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viastawrogin stawrogin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl